تولید بخشی از شیرهای NPS 42 کلاس 600 پروژه گوره-جاسک به پیشگام واگذار شد

تولید شیرهای توپی MOV و Manual   پروژه گوره-جاسک به پیشگام واگذار شد. ما مفتخر هستیم که در تولید بخشی از تجهیزات این پروژه مهم کشور مشارکت داریم.
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
localhost:1352
نام شرکت: